Levestandard og livskvalitet

Intro: Levestandard og livskvalitet

I påfallende liten grad er enkeltpersoners holdninger og livsstil tema i ulike politiske styringsdokumenter for norsk klimapolitikk de senere årene. Dette gjelder foruten Klimameldingen (St.meld.nr 34, 2006-2007) og Klimaforliket, også Lavutslippets rapport («Et klimavennlig Norge», NOU 2006: 18).

Also posted in Introduksjon | Leave a comment

Video

Also posted in Visuelt | Leave a comment

Fordypning: Økoteologi, konsumpsjon og kjedsomhet

I fordypningsartikkelen til dette temaet skriver Bård Mæland om sammenhengene mellom økoteologi, forbruk og kjedsomhet. Artikkelen ble først publisert i boka Økoteologi fra 2007.

Also posted in Fordypning | Leave a comment

Samtale

Den felles refleksjonen til dette temaet er tenkt fordelt på to omganger: Først en samtale rundt introartikkelen. Deretter en noe bredere drøfting rundt fordypningsartikkelen.

Also posted in Aktiviteter | Leave a comment